Algemene voorwaarden

Partijen
Shidoufit, vertegenwoordigd door N.A. Verhage, gevestigd te middelburg onder KvKnummer 69094462.
Cliënt, zoals vermeld in de NAW-gegevens die verstrekt zijn op het intakeformulier.
Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Shidoufit partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Shidoufit uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2 Aangaan overeenkomst
Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor het eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Shidoufit.
De verplichtingen  gaan nooit verder dan door Shidoufit schriftelijk is bevestigd.
Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
Alle schriftelijke aanbiedingen van Shidoufit zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Shidoufit gerechtigd het aanbod te wijzigen.
Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Shidoufit mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Shidoufit de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk geaccepteerd dan wel ondertekend hebben.
Artikel 4 Medewerking door cliënt

Cliënt zal Shidoufit steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Shidoufit verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt. Een eventuele aansprakelijkheid over de extra kosten die hieruit voortvloeien voor cliënt kunnen niet op Shidoufit worden verhaald zoals overeengekomen onder artikel 10.
Artikel 5 Uitvoering
Shidoufit neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
Shidoufit zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Shidoufit bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Shidoufit het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal enkel in overleg en na goedkeuring van cliënt gebeuren.
Artikel 6 Wijzigingen
Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven.
Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
Indien naar het oordeel van Shidoufit een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Shidoufit bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.
Bij annulering van een vooraf afgesproken Personal Training sessie zonder medische of zwaarwegende reden binnen 48 uur voor aanvang wordt 50% van de geldende prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt 100% van de geldende prijs in rekening gebracht, het recht op deze personal training sessie kan niet op een ander moment ingehaald worden en een nieuwe afspraak dient gemaakt te worden.
Artikel 7 Honorarium
Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per trainingssessie, voedselschema of lifestyle-advies overeen zoals genoemd op de website van Shidoufit of bij het intakegesprek.
Het bepaalde tarief is exclusief reiskosten, deze worden per factuurperiode apart gefactureerd.
De facturatie geschiedt per maand en geldt voor alle reiskilometers en trainingsessies dan wel voedingsschema’s en/of lifestyle-adviezen die in de voorgaande maand geleverd zijn aan cliënt.
Artikel 8 Prijs en betaling
Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Shidoufit aan te wijzen bankrekening.
Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Shidoufit zal na een schriftelijke herinnering de vordering uit handen geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten. Alle overeengekomen diensten worden opgeschort totdat de betaling ontvangen is van cliënt.
Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van  dan geeft cliënt dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
Alle prijzen zijn inclusief btw, welke gespecificeerd is op elke factuur.
Artikel 9 Overmacht
Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van  opgeschort. In dat geval is Shidoufit verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Shidoufit kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Shidoufit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
De totale aansprakelijk van Shidoufit wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
De aansprakelijkheid van Shidoufit wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Shidoufit onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Shidoufit ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
Shidoufit is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Shidoufit , naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
Buiten de in artikel 10, lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op  geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Shidoufit niet binnen 1 jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
Artikel 11 Annulering
Shidoufit behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van  kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient  de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 Beëindiging
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 14 Geschillen
Alle geschillen tussen  en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Middelburg.
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.
Artikel 15 Slotbepaling
Shidoufit is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. De cliënt zal steeds schriftelijk op de hoogte worden gesteld van wijzigingen in de algemene voorwaarden, tenzij dit enkel minimale aanpassingen betreft die geen invloed hebben op het karakter van de algemene voorwaarden zoals het aanpassen van schrijfstijl, benamingen etc.
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shidoufit.